ඔබටත් පුළුවන් නිවන් දකින්න

ඥාන දස්සන විසුද්ධිය

ශුන්‍යත චේතෝ විමුක්තිය

සසර පුරුද්දට ආ ගමනේ අවසානය

සත්‍ය අප අවබෝධ කලා

සිතින් මිදුණුතැන මොහොතකට අවධිය

දිව්‍යලෝක භ්‍රහ්මලෝකවල සත්‍ය කතාව

ක්‍රියා සිත

සත්‍යයේ මහා සිංහනාදය

ගැඹුරු නිවන්මග සරලව

සත්‍ය ධර්මය ඇසීමෙන් සෝතාපන්නභාවයට

සත්‍ය ධර්මය අවධිවූවා

නිවන් දකින ප්‍රතිපදාව සරලව

මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයයි

ගිහිවතේ වැඩ සිටින ආර්යන්වහන්සේලා

ආත්මය හැදෙන හැටි

ආර්යයභූමිය

පාලි නැතිව නිවන්මග සරලව

ඒ උතුම් ආර්යන්වහන්සේලා

ප්‍රායෝගිකව නිවන අත්දකින්න

සත්‍යයේ දෝංකාරය

නිවැරදි නිවන් මග හමුවිය

මට මම නැතිවෙන හැටි

ආර්ය කමටහන්

ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ නැවත පිබිදීම

නිවීම සරලව

සූත්‍ර දේශනා

විපස්සනා ඛණික සමාධිය

දුකෙන් මිදෙන්නට කාලයයි

බුද්ධෝත්පාදයට කාලයයි

බුද්ධෝත්පාද ආර්යයන් වහන්සේ

බෝසත් දරුවන්

අභිඤ්ඤා ඥාණය

විදර්ශනාදූරය අවධිවිය

දෑස් අරින්නට කාලයයි

වැසුණු නිවන් මග විවර විය

බුද්ධ දර්ශනය

අවිද්‍යාව ඇතිතාක් ඔබට දුක උරුමයි

නිඝන්ඨ භාවනා

බුදුන් වැඩි මග

අනිමිත්ත සමාධිය

ප්‍රායෝගික අත්දැකීම්

සම්මා සතිය

මොහොතට අවධිය

අසරණ බෞද්ධයිනි