ඒකකය: භාග අධ්‍යයනය

භාග මූලික හැඳින්වීම

 

භාග ලෙස අදහස් කරන්නේ මොනවාද?

 

සංඛ්‍යා රේඛාවේ භාග සංඛ්‍යා නිරූපණය

 

භාග සංඛ්‍යා සහ පූර්ණ සංඛ්‍යා

 

තුල්‍ය භාග